Behovsanpassade lösningar

Våra områden

Har ni mer utmanande personal- och organisationsfrågor framför er? Då har ni här gediget stöd. Med bred och djup kompetens och en rejäl portion energi kan vi ta oss an de flesta HR-områden. 

HR – allt ni behöver

Här finns vi till hands på stående basis, inom en förutbestämd omfattning och period. Då har ni hela vår HR-kompetens till ert förfogande men en kontaktperson. Bekvämt. Passar dessutom extra bra om ni har blandade eller växlande HR-behov, eller behöver HR-förstärkning utan att vilja anställa den.

Alltså, behöver ni HR-kompetensen på halvtid i ett halvår? Javisst. Heltid i tre månader? Går utmärkt. Kvartstid i ett år? Då kör vi på det!

Arbetsmiljö

 • Grundläggande dokument och rutiner för er verksamhet som exempelvis arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning, riskbedömning, årlig uppföljning
 • Uppbyggnad och stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Medarbetarsamtal & medarbetarundersökning
 • Arbetsmiljöårshjul
 • Arbetsmiljöhandbok

Struktur, dokument & rutiner

 • Grundläggande dokument, policyer och riktlinjer exempelvis arbetsmiljöpolicy, rutin för kränkande särbehandling, medarbetarpolicy, drog- och alkoholpolicy, spelpolicy och distansarbetespolicy.
 • Årshjul för HR-arbete och kopplade aktiviteter, exempelvis: Medarbetarsamtal, medarbetarundersökning, lönerevision, SAM, OSA, uppföljning av statistik, revidering av policyer och rutiner, med mera.
 • Implementera HR-system.

Personalärenden

 • Utreda och hantera personalärenden
 • Svåra samtal
 • Fackliga förhandlingar
 • Arbetssätt och processer för t.ex. misskötsamhet
 • Dokument och rutiner för t.ex. medvetandegörande samtal, varning, uppsägning, avsked
 • Arbetsrättsligt stöd

Hälsa, sjukfrånvaro & rehabilitering

 • Arbetssätt och rutiner för kort och lång sjukfrånvaro
 • Rådgivning och operativt arbete i rehabärenden
 • Genomförande av rehabsamtal tillsammans med chef
 • Dokumentera plan för återgång i arbete

Ledarskaps
utveckling

 • Svåra samtal och konflikthantering
 • Utbildning i självledarskap/ Time management
 • Utbildning i att leda andra
 • Utbildning i att leda andra chefer
 • Grundutbildning i arbetsrätt för chefer

Employer branding

 • Strategier för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke
 • Metoder för att arbeta med arbetsgivarvarumärket, inifrån och ut

Verksamhetsförändring & omorganisation

 • Arbetsrättsligt stöd i verksamhetsförändring och omorganisation
 • Risk-och konsekvensanalys
 • Fackliga förhandlingar

HR-analys

 • Vilka HR processer finns på plats?
 • Policyer, riktlinjer och rutiner – vad är lagstadgad och vad gynnas ni av att ha på plats för just er verksamhet?

Lönekartläggning

Varje år görs det en lönekartläggning hos arbetsgivaren, där syftet är att se till att lönerna är jämställda för alla anställda. Vår kartläggning granskar både lönesystemet och arbetstagarnas löner.

Vi kartlägger och analyserar följande:

 • Normer och andra anställningsvillkor som används på arbetsplatsen
 • Löneskillnader mellan könen, för liknande arbete

Rekrytering & introduktion

 • Vi hjälper er med rekryteringar från start till mål
 • Rekryteringsstrategi
 • Design av kompetensbaserad rekryteringsprocess skräddarsydd för er verksamhet
 • Utbildning i rekrytering
 • Process för onboarding och pre-onboarding

Kontakta oss

När människor mår bra, mår företag bra

Vill ni ha hjälp med helheten eller med delar av den? Vi stöttar er med det som er organisation behöver.